Fundusze EU

Firma Control Systems ubiega się w ramach “Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1 – innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie 1.5 – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.5.2 – Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” o dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania/

Nazwa projektu: „Zwiększenie konkurencyjności firmy Control Systems z siedzibą w Murowanej Goślinie poprzez zakup urządzeń pozwalających na poszerzenie oferty o innowacyjny system automatycznej dystrybucji produktów konsumpcyjnych”.